BEZÚČELNÁ PROCHÁZKA
AIMLESS WALK
Vstupenky

Režie / Directed by: Alexander Hackenschmied
Scénář / Screenplay: Alexander Hackenschmied
Kamera / Camera: Alexander Hackenschmied
Střih / Editing: Alexander Hackenschmied
Produkce / Production: Ladislav Kolda
Obsazení / Cast: Bedřich Votýpka
Země / Country: Československo / Czechoslovakia
Rok / Year: 1930
Délka / Duration: 8 min
Nosič / Medium: 35 mm
Stav kopie / Film copy quality: 3
Jazyk / Language: němý / silent

Klíčové dílo české filmové avantgardy natočil teprve třiadvacetiletý propagátor avantgardního filmu Alexander Hackenschmied jako svůj debut. Překvapivě zralé dílo bývá označováno jako první programově avantgardní film českého modernismu. Z kompozice jednotlivých záběrů je zjevná autorova silná inspirace českou i světovou avantgardní fotografií. Zdánlivě bezvýznamný příběh cesty anonymního hlavního hrdiny na pražskou periferii přesahuje téma reality a jejího odrazu, nejvýrazněji rozvedené v metaforickém rozdvojení hlavního hrdiny na konci filmu. Alexander Hackenschmied tento motiv později rozvinul se svou tehdejší manželkou Mayou Deren v zakládajícím díle druhé americké avantgardy nazvané Meshes of the Afternoon (1943).

This debut, made by the promoter of avant-garde film Alexander Hackenschmied when he was only twenty-three, is a key work of art of Czech film avant-garde. This surprisingly mature work is often referred to as the first outright avant-garde film in Czech modernism. The author’s strong inspiration in Czech and worldwide avant-garde photography is clear from the composition of individual takes. The seemingly unimportant story of the walk of the anonymous main character to the urban periphery of Prague surpasses the theme of reality and its reflection, dealt with mostly when the protagonist metaphorically splits into two at the end of the lm. Alexander Hackenschmied later used this motif with his wife at the time, Maya Deren, in the first work of the second American avant-garde, Meshes of the Afternoon (1943).

Alexander Hackenschmied
Zřejmě nejdůležitější postava české fimové avantgardy. Narodil se v roce 1907 v Linci a zemřel v roce 2004 v New Yorku. Již během studií fotografoval, publikoval články o fotogrfiii a filmu a organizoval několik Týdnů avantgardního filmu a výstavy avantgardních fotografií. Vedle svých autorských projektů Bezúčelná procházka a Na Pražském hradě spolupracoval s dalšími tvůrci, mj. Otakarem Vávrou, Karlem Plickou nebo Gustavem Machatým. Od roku 1935 působil u firmy Baťa ve Zlíně, kde měl možnost natočit cestopisy Chudí lidé, Řeka života a smrti a Vzpomínka na ráj. Po spolupráci na protinacistických filmech Crisis a Lights Out in Europe odešel do USA, kde ve 40. letech s Mayou Deren natočil kultovní Meshes of the Afternoon nebo oblíbený The Privat Life of a Cat. Pracoval jako režisér pro OSN, v 60. letech spolupracoval s Francisem Thompsonem, s nímž získal Oscara za lm To Be Alive (1963) a společně experimentovali s formátem IMAX a projekcí na více pláten.

Presumably the most important persona of Czech film avant-garde. He was born in Linz in 1970 and passed away in New York in 2004. During his studies, he already took photos, published articles on photography and film, and organized several Weeks of Avant-garde Film and exhibitions of avant-garde photos. Besides his own projects, such as Aimless Walk and In the Prague Castle, he cooperated with many other authors, i.e. Otakar Vávra, Karel Plicka or Gustav Machatý. In 1935, he started working in the marketing department at Baťa in Zlín, where, along with advertising spots, he also had the opportunity to make the travelogues Chudí lidé (Poor People), Řeka života a smrti (River of Life and Death) and Vzpomínka na ráj (A Memory of Eden). After cooperating on Herbert Kline’s anti-fascist film Crisis and Lights Out in Europe, he left to the USA where, together with Maya Deren, he made the cult Meshes of the Afternoon or the popular The Private Life of a Cat. Ever since the fifties, he worked as a director for OSN. Fruitful collaboration with Francis Thompson, with whom he won an Oscar for To Be Alive (1963), started in the sixties and together they experimented with the IMAX format and multiscreen films.