PRAHA V ZÁŘI SVĚTEL
PRAGUE ILLUMINATED BY MILLIONS OF LIGHTS
Vstupenky

Režie / Directed by: Svatopluk Innemann
Scénář / Screenplay: František Horký
Kamera / Camera: Jaroslav Blažek, Max Jonák, Karel Kopřiva, Václav Vích
Výroba / Producer: Elektajournal pro Elektrické podniky hlavního města Prahy / Elektajournal for the Electrical Works
Země / Country: Československo / Czechoslovakia
Rok / Year: 1928
Délka / Duration: 23 min
Nosič / Medium: 35 mm
Stav kopie / Copy quality: 3
Jazyk / Language: němý (české mezititulky) / silent (Czech intertitles)

Zakázka pro Elektrické podniky hlavního města Prahy patří k dokumentárním výjimkám ve tvorbě Svatopluka Innemanna. Film můžeme do jisté míry zařadit do žánru tzv. městských symfonií, které ve 20. let a začátku 30. let 20. století vznikaly například v Německu, v Sovětském svazu nebo ve Spojených státech amerických. Snímek Praha v záři světel nedosahuje formální odvahy Ruttmanova Berlína, symfonie velkoměsta, nebo dokonce prací Dzigy Wertova, přesto se jedná o velmi zajímavé filmové dílo, které prezentuje noční Prahu jako pulzující moderní metropoli, jež nikdy nespí.

The commissioned work for the Electrical Works of the Capital City of Prague is an exception amongst Svatopluk Inneman’s other films. The work can be, in certain respects, considered part of the so-called city symphony genre, created in the 20’s and at the beginning of the 30’s, for example in Germany, the Soviet Union or the United States of America. Prague Illuminated by Millions of Lights does not reach the formal courage of Ruttman’s Berlin, A Symphony of a Metropolis or even Dziga Vertov’s work, nevertheless it is still a vey interesting piece of film art, which presents night Prague as a thriving metropolis that never sleeps.

Svatopluk Innemann
Narodil se v roce 1896 v Lublani v divadelní rodině. Vyučil se uzenářem, ale již záhy začal pracovat u filmu, a to jako kameraman, režisér i herec. Pohyboval se především na poli mainstreamové a exploatační kinematografie. Spolupracoval ale také třeba s Vladislavem Vančurou na projektu Před maturitou. Poslední film natočil v roce 1937, protože mu koncem 30. let bylo diagnostikováno psychické onemocnění. Se svou ženou, herečkou Zdenou Kavkovou, se stal aktivním zastáncem nacismu. Zemřel však již několik měsíců po konci druhé světové války v roce 1945 v Klecanech, tudíž jeho činnost nebyla souzena.

He was born in 1896 in Ljubljana in a theatre family. He finished an apprenticeship in charcuterie but at the age of 10 began to work in the film industry as a photographer, director and actor. He created mainly in the field of mainstream and exploitative cinematography. However, he also worked with Vladislav Vančura on the project Before Graduation. He made his last film in 1937 because he was diagnosed with psychological illness at the end of the 1930s. He and his wife, actress Zdena Kavková, became active supporters of Nazism. However, he died a few months after World War II in Klecany in 1945, so his activity was not trialed.