SVĚTLO PRONIKÁ TMOU
LIGHT PENETRATES THE DARK
Vstupenky

Režie / Directed by: Otakar Vávra a František Pilát
Scénář / Screenplay: Otakar Vávra, Jaroslav Raimund Vávra
Kamera / Camera: František Pilát
Výroba / Producer: Legiafilm Brno
Rok / Year: 1930
Délka / Duration: 4 min
Nosič / Medium: 35 mm
Stav kopie / Copy quality: 3
Jazyk / Language: němý (české mezititulky) / silent (Czech intertitles)

Film byl natočen jako abstraktizující filmová reflexe instalace průkopníka kinetismu v českých zemích a příslušníka výtvarné avantgardy Zdeňka Pešánka. Pešánkova světelná plastika vznikla jako zakázka pro Elektrické podniky hlavního města Prahy pro nedávno otevřenou funkcionalistickou budovu Edisonovy transformační stanice v Jindřišské ulici v Praze. Společné filmové dílo dvou brněnských studentů Vysokého učení technického – posluchače oboru architektury Otakara Vávry a budoucího inženýra elektrotechniky Františka Piláta – znamenala pro oba úspěšný a poměrně důležitý vstup do filmového oboru.

The film was shot as an abstracting film reflection of an installation by the pioneer of Czech kineticism and member of the art avant-garde, Zdeněk Pešánek. Pešánek’s light sculpture was commissioned by The Electrical Works of the Capital City of Prague for the recently opened functionalist building of the Edison Transformation Station in Jindřišská street in Prague. The joint film work of two students of Brno University of Technology – Otakar Vávra, student of architecture, and future electrical engineer, František Pilát, meant a successful and quite important start of their careers in film industry.

František Pilát
Narodil se v roce 1910 v Liptále u Vsetína a zemřel v roce 1987 v Praze. Již během studií elektrotechniky na brněnském Vysokém učení technickém vstoupil do KSČ a začal se zabývat radiovými a audiovizuálními technologiemi a mimo jiné úspěšně experimentoval s televizním přenosem. S Otakarem Vávrou spolurežíroval avantgardní snímek Světlo proniká tmou. U filmu později pracoval také jako kameraman, zvukař či technologický experimentátor. Od poloviny 30. let působil ve skupině avantgardních filmařů v Baťových filmových ateliérech. Za války se podílel na přípravách znárodnění filmu, po útěku z vězení žil v ilegalitě a po roce 1945 působil ve vedení československé kinematografie a od roku 1952 byl 25 let náměstkem ústředního ředitele Československého filmu pro techniku.

He was born in 1910 in Liptál u Vsetína and passed away in 1987 in Prague. During his studies of electrical engineering at the Brno Technical University, he joined the Communist Party and started to deal with radio and audiovisual technologies and, among other things, successfully experimented with television broadcasting. With Otakar Vávra, he co-directed the avant-garde Light Penetrates the Dark and later worked as a photographer, sound engineer or technological experimenter. Since the mid 30’s, he worked in the avant-garde filmmakers group in Baťa’s Film Studios. During the war, he participated in the preparations for nationalizing film, and after escaping prison, he even lived as runaway for a while. After 1945, he had worked in the management of Czechoslovak Cinema- tography for several years and since 1952, he had been Deputy Central Director of Czechoslovak Film for Technology for 25 years.

Otakar Vávra
Narodil se v roce 1911 v Hradci Králové a zemřel v roce 2011 v Praze. Během studií architektury v Brně se začal systematicky věnovat filmu. Vedle psaní kritik se brzy realizoval v autorské avantgardní lmové tvorbě, jeho nejznámější tituly jsou Světlo proniká tmou, Žijeme v Praze a Listopad. Paralelně začal pracovat jako scenárista v mainstreamové hrané tvorbě. Jako režisér hraných celovečerních filmů debutoval v roce 1936 a v tomto oboru brzy dosáhl uznání, mimo jiné díky precizní přípravě scénáře. Celovečerní filmy natáčel kontinuálně až do roku 1989. Nejoceňovanější období jeho tvorby spadá do 40. a 60. let 20. století, kdy byl příslušníky Nové vlny vnímán také jako důležitý pedagog na FAMU.

He was born in 1911 in Hradec Králové and passed away in 2011 in Prague. During his studies of architecture in Brno, he began to focus on film systematically. Besides writing reviews, he soon realized himself as an artist in avant-garde film work; his most famous films are Light Penetrates the Dark, We Live in Prague and Autumn. At the same time, he started working as a screenwriter in mainstream feature film production. He debuted as a feature film director in 1936 and soon became renowned in the field, particularly for precise script preparation. He kept shooting feature films until 1989. His work made in the 50’s and 60’s, when the members of the New Wave considered him to be an important teacher at FAMU (The Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague), is the most highly acclaimed.