VZPOMÍNKA NA RÁJ
SOUVENIR OF PARADISE

Vstupenky

Režie / Directed by: Alexander Hackenschmied a Elmar Klos
Scénář / Screenplay: Elmar Klos
Hudba / Music: Miroslav Ponc
Kamera / Camera: Alexander Hackenschmied
Střih / Editing: Elmar Klos
Zvuk / Sound: Fratišek Pilát, Václav Sommer
Text komentáře / Commentary text: K. M. Walló
Komentář / Commentary: Karel Beníško
Produkce / Production: Elmar Klos
Výroba / Producer: FAB Zlín
Země / Country: Protektorát Čechy a Morava / Protectorate of Bohemia and Moravia
Rok / Year: 1939
Délka / Duration: 10 min
Nosič / Medium: 35 mm
Stav kopie / Copy quality: 2
Jazyk / Language: česky / Czech

Během Baťovy cesty po Dálném východě natočil Alexander Hackenschmied kromě o ciálních záznamů také autorský filmový materiál, z něhož na konci 30. let Elmar Klos sestříhal dva krátkometrážní filmy – Chudí lidé a Řeka života a smrti – a jeden film celovečerní – Vzpomínka na ráj. Ústředním tématem Chudých lidí je nuzný život nejnižších společenských vrstev. Řeka života a smrti je esejí o každodenním sepjetí a významu posvátné řeky Gangy pro místní obyvatele. Posledně jmenovaný snímek Vzpomínka na ráj je reportáží z Hackenschmiedovy zastávky na ostrově Cejlon (Srí Lanka). Autoři se zde nechávají naplno fascinovat fotogenií primitivního života zdejších obyvatel ve spojení s přírodou.

During Baťa’s trip to the Far East, alongside the official shootings, Alexander Hackenschmied also filmed his own creative work, which Elmar Klos later, at the end of the 30’s, edited into two short films – The Poor People and The River of Life and Death – and one feature film – Souvenir of Paradise. The central theme of The Poor people is the poor life of the lowest social strata. The River of Life and Death is an essay on the daily connection with and meaning of the sacred river Ganges to the locals. Lastly, Souvenir of Paradise is a report from when Hackenschmied made a stop on Ceylon Island (Sri Lanka). The authors let themselves be fully fascinated by the photogenes of primitive life of the local inhabitants, living in synergy with nature.

Elmar Klos
Narodil se v roce 1910 v Brně a zemřel v roce 1993 v Praze. Nedostudovaný právník začínal u filmu jako scenárista. Od poloviny 30. let působil jako vedoucí filmových závodů Jana Bati, kde shromáždil tým mladých tvůrců ovlivněných avantgardou (Alexander Hackenschmied, fotograf Jan Lukas, František Pilát aj.). Za 2. světové války se podílel na přípravách znárodnění a po květnu 1945 působil ve filmovém průmyslu v důležitých funkcích. Klos byl bytostný týmový hráč a učitel, na projektech svých kolegů se často nepřiznaně podílel i autorsky. V 50. letech vytvořil režijní tým se slovenským režisérem Jánem Kadárem. Vrchol jejich spolupráce spadá do konce 50. a 60. let a je korunován Oscarem za snímek Obchod na korze. V období tzv. normalizace byl Elmar Klos vyloučen z KSČ a vyhozen z FAMU.

He was born in 1910 in Brno and passed away in 1993 in Prague. The drop out student of law began his film career as a screenwriter. Since the mid 30’s, he was the Head of Jan Baťa Film Studios, where he brought together a team of young filmmakers in uenced by the avant-garde (Alexandr Hackenschmied, photographer Jan Lukas, František Pilát etc.). During the Second World War, he collaborated on the preparations for nationalization and after May 1945, he held other important positions in the film industry. Klos was a true team player and teacher, often creatively participating on his colleagues’ projects without being recognized. In the 50’s, he joined with the Slovak director Ján Kadár to create a director’s team of two. Their cooperation culminated at the end of the 50’s and 60’s, and was rewarded with an Oscar for The Shop on Main Street. Elmar Klos was expelled from KSČ (The Czechoslovak Communist Party) and FAMU during the period of so-called normalization.

Alexander Hackenschmied
Zřejmě nejdůležitější postava české fimové avantgardy. Narodil se v roce 1907 v Linci a zemřel v roce 2004 v New Yorku. Již během studií fotografoval, publikoval články o fotogrfiii a filmu a organizoval několik Týdnů avantgardního filmu a výstavy avantgardních fotografií. Vedle svých autorských projektů Bezúčelná procházka a Na Pražském hradě spolupracoval s dalšími tvůrci, mj. Otakarem Vávrou, Karlem Plickou nebo Gustavem Machatým. Od roku 1935 působil u firmy Baťa ve Zlíně, kde měl možnost natočit cestopisy Chudí lidé, Řeka života a smrti a Vzpomínka na ráj. Po spolupráci na protinacistických filmech Crisis a Lights Out in Europe odešel do USA, kde ve 40. letech s Mayou Deren natočil kultovní Meshes of the Afternoon nebo oblíbený The Privat Life of a Cat. Pracoval jako režisér pro OSN, v 60. letech spolupracoval s Francisem Thompsonem, s nímž získal Oscara za lm To Be Alive (1963) a společně experimentovali s formátem IMAX a projekcí na více pláten.

Presumably the most important persona of Czech film avant-garde. He was born in Linz in 1970 and passed away in New York in 2004. During his studies, he already took photos, published articles on photography and film, and organized several Weeks of Avant-garde Film and exhibitions of avant-garde photos. Besides his own projects, such as Aimless Walk and In the Prague Castle, he cooperated with many other authors, i.e. Otakar Vávra, Karel Plicka or Gustav Machatý. In 1935, he started working in the marketing department at Baťa in Zlín, where, along with advertising spots, he also had the opportunity to make the travelogues Chudí lidé (Poor People), Řeka života a smrti (River of Life and Death) and Vzpomínka na ráj (A Memory of Eden). After cooperating on Herbert Kline’s anti-fascist film Crisis and Lights Out in Europe, he left to the USA where, together with Maya Deren, he made the cult Meshes of the Afternoon or the popular The Private Life of a Cat. Ever since the fifties, he worked as a director for OSN. Fruitful collaboration with Francis Thompson, with whom he won an Oscar for To Be Alive (1963), started in the sixties and together they experimented with the IMAX format and multiscreen films.