Arnulf Rainer
Vstupenky

Režie / Directed by: Peter Kubelka
Koncept a realizace / Concept & Realisation: Peter Kubelka
Země / Country: Rakousko / Austria
Rok / Year: 1960
Délka / Duration: 6 min
Nosič / Medium: 35 mm
Jazyk / Language: bez dialogu / no dialogue

Jeden z přelomových filmů vídeňské školy experimentálního filmu z přelomu 50. a 60. let Arnulf Rainer je nazván podle vídeňského abstraktního výtvarného umělce a pozdějšího akcionalisty. Peter Kubelka snímá čtyři typy filmových pásů: čistý blank, osvícený černý film, čistý zvukový pás a zvukový pás s nahranými ruchy. Poukazuje tak na základní prvky filmem snímané reality – světlo, tmu, ticho a hluk – i na způsob, jak se tyto prvky transformují ve filmovém materiálu. Iluze pohybu je dosaženo díky stroboskopickému efektu a intepolaci oka mezi záblesky políček. Podle Martina Čiháka (Martin Mazanec (ed.): Peter Kubelka. Pastiche Filmz 2008, s. 11) autor v tomto fimu maximálně dotahuje své formalistní tendence rozvíjené od konce 50. let. Čihák zároveň upozorňuje na nesprávné řazení titulu do proudu abstraktního filmu. Nejde o abstraktní film, ale naopak o velmi konkrétní a materiální znázornění reality.

One of the breakthrough films of the Viennese school of experimental film made at the turn of the 1950s and 1960s, Arnulf Rainer is named a er the Viennese abstract artist and later actionist. Peter Kubelka picks up four types of film strips: a clear blank, enlightened black film, a clean soundtrack, and a soundtrack with recorded background noise. This is how he emphasizes the basic elements of reality being captured in film - light, darkness, silence and noise - and the way these elements are transformed on lm material. The illusion of motion is achieved by a stroboscopic effect and the interpolation of the eye between the ashes of the fields. According to Martin Čihák (Martin Mazanec (ed.): Peter Kubelka, Pastiche Filmz 2008, p. 11), in this film the author completes his formalistic tendencies he has been developing since the late 1950s. However, Čihák warns of incorrect classi cation of the title as an abstract lm. It is not an abstract film, but a very concrete and material representation of reality.

Peter Kubelka
Narodil se v roce 1934 ve Vídni. Studoval filmovou režii na Akademii múzických umění ve Vídni a na Centro di Cinematogra a v Římě. V polovině 50. let navázal kontakty s výtvarnými umělci a filmaři, kteří se pohybovali v okruhu ne gurativní a nenarativní tvorby. Svými ranými filmy se řadí mezi průkopníky Vídeňské školy formálního filmu. Od 60. let je jeho tvorba kladně přijímána také ve Spojených státech amerických, kde realizoval několik cyklů přednášek. Spoluzaložil Rakouské filmové muzeum, přispěl ke vzniku Anthology Film Archives v New Yorku a koncipoval sbírku avantgardního filmu v Centre Georges Pompidou. V posledních desetiletích se věnuje pedagogické činnosti, hudební produkci a vaření. Od roku 1980 je profesorem na Akademii umění ve Frankfurtu nad Mohanem.

He was born in 1934 in Vienna. He studied film direction at the Academy of Fine Arts in Vienna and Centro di Cinematogra a in Rome. In the mid-fifties, he got in touch with artists and filmmakers who focused on non-gurative a non-narrative art forms. With his early films, he is considered a pioneer of the Viennese School of formal film. Since the sixties, his work has been positively accepted in the USA, where he gave several series of lectures. He co-founded The Austrian Film Museum, contributed to the founding of the Anthology Film Archives in New York and designed the collection of avant-garde film at Centre Georges Pompidou. In the last decades, he focuses on teaching activities, musical production and cooking. Since 1980, he has been professor at The Academy of Arts in Frankfurt am Main.