KAMERA (Poznámky k filmu 10)
CAMERA (NOTES ON FILM 10)
Vstupenky

Režie / Directed by: Norbert Pfaffenbichler
Hudba / Music: Stefan Németh, Norbert Pfaffenbichler
Kamera / Camera: Martin Putz
Obsazení / Cast: Thomas Brandstätter
Země / Country: Rakousko / Austria
Rok / Year: 2015
Délka / Duration: 12 min
Nosič / Medium: DCP
Jazyk / Language: bez dialogu / no dialogue

Film Kamera (poznámky k filmu 10) si hraje s konvencí zobrazování neviditelné kamery a s estetikou analogového průmyslového záznamu. Osoba, která se nachází v holé místnosti bez oken a dveří, marně bojuje proti stálému pohledu beztělné kamery. Ta se hrdinovým fyzickým atakům vždy vyhne, protože vždy znovu náhle změní svou polohu pomocí ostrých střihů. Člověk je ovládán audiovizuálním strojem.

Camera (notes on film 10) plays with the convention of showing the invisible camera and with the esthetics of analogue industrial footage. The person in a bare room without windows and doors is putting up a fight against the constant gaze of the intangible camera in vain. It always manages to escape the protagonist’s physical attacks, as it continues to briskly change its position using abrupt cuts. The human being is controlled by audiovisual technology.

Norbert Pfaffenbichler
Narozen v roce 1967 ve Štýru. Studoval speciální pedagogiku, divadelní vědu a publicistiku a posléze mediální tvorbu na Vysoké škole užitého umění (později přejmenovanou na Akademii) ve Vídni. Působí jako umělec, filmař, kurátor filmových a multimediálních kolekcí. Filmové tvorbě se věnuje od poloviny 90. let. Pravidelně se účastní filmových přehlídek a výstav současného umění.

Born in 1967 in Styria. He studied special pedagogy, theatre science and journalism, and then media art at the College (later renamed the Academy) of Applied Arts in Vienna. He is an artist, filmmaker, curator of film and multimedia collections. He has been involved in film production since the mid-nineties. He regularly takes part in film shows and contemporary art exhibitions.