NAVIGÁTOR
NAVIGATOR
Vstupenky

 

Režie / Directed by: Björn Kämmerer
Koncept a realizace / Concept & Realisation: Björn Kämmerer
Asistent režie / Assistant Director: Thomas Lehner
Kamera / Camera: José Lorenzo Wasner
Země / Country: Rakousko / Austria
Rok / Year: 2015
Délka / Duration: 7 min
Nosič / Medium: 35 mm
Jazyk / Language: bez dialogů / no dialogues
Česká premiéra / Czech premiere

Kämmererovy reálné objekty se v jeho filmech proměňují v abstraktní tvary. Jejich struktura daná průmyslovou výrobou je složena z více či méně pravidelně se opakujících geometrických útvarů. V případě navigačního reflektoru vnímáme materiál, z něhož je složen, hlavní roli ale hrají lomy světla a modernistické kompozice, které vynikají na 35mm filmovém materiálu.

Kämmerer’s realistic objects in his films change into abstract shapes. Their structure, defined by industrial production, is formed by more or less regularly repeating geometrical shapes. In case of a navigational reflector, we perceive the material that it is made up of, but light refraction and modernistic compositions, that stand out on 35mm stock, play a key role.

Björn Kämmerer
Narodil se v roce 1977 v německém Stralsundu. Vyrostl v Berlíně, žije a pracuje ve Vídni. Studoval Univerzitu umění a průmyslového designu v Linci a Akademii výtvarných umění ve Vídni. Posledních 14 let tvoří v oblasti filmu a videoartu, ve svých filmech systematicky pracuje s 35mm filmem. V roce 2013 se zúčastnil skupinového projektu Vertical Cinema zaměřeného na tvorbu a uvádění experimentálních filmů na vysoké, vertikální plátno.

He was born in 1977 in Stralsund, Germany. He grew up in Berlin, lived and worked in Vienna. He studied at the University of Arts and Industrial Design in Linz and the Academy of Fine Arts in Vienna. For the last 14 years, he has been working in film and video art and has been systematically using 35mm films. In 2013, he participated in the group project Vertical Cinema, focusing on production and exhibition of experimental films on a high, vertical screen.