nech ten sen shořet
KEEP THAT DREAM BURNING
Vstupenky

Režie / Directed by: Rainer Kohlberger
Koncept a realizace / Concept & Realisation: Rainer Kohlberger
Produkce / Production: Rainer Kohlberger
Země / Country: Rakousko – Německo / Austria – Germany
Rok / Year: 2017
Délka / Duration: 8 min
Nosič / Medium: DCP
Jazyk / Language: bez dialogů / no dialogues

Rainer Kohlberger se hlásí k metodě tzv. kalkulované abstrakce, která spojuje „extrémní“ abstrakci Malevičova stylu s principy univerzálního média našeho věku – počítače. Hlavní inspirací snímku je televizní šum, jeho základními stavebními prvky jsou pak černobílé částice a záblesky doprovázené elektronickou hudbou. Inertní struktura se v čase dynamicky proměňuje a posouvá diváka ke kontemplaci. „Záblesk duše je vše, co potřebujeme,“ stojí v úvodním titulku filmu.

Rainer Kohlberger uses the method of so-called speculative abstraction that combines “extreme abstraction” of Malevich’s style with the principles of universal media of our age – computers. The main inspiration of the film is white noise on TV, its basic building block are black and white elements and ashes, accompanied by electronic music. Its inert structure dynamically changes over time and eventually gets the viewer to contemplate. “A glimpse of a soul is everything we need,” says the first subtitle of the movie.

Rainer Kohlberger
Narodil se v roce 1982 v Linci, žije v Berlíně. Absolvoval obor multimediální umění na Vysoké škole v Salcburku. Působí jako umělec v oblasti videoartu a mediální tvorby. Své algoritmicky generované obrazy využívá v prostorových instalacích, experimentálních filmech a živých vizualizacích. Kohlbergův reprodukční vizuální jazyk se pohybuje – podle jeho vlastních slov – „mezi hrou s konkrétními formami a estetikou“. Za své dílo získal několik ocenění.

He was born in Linz in 1982 and lives in Berlin. He graduated in Multimedia Arts at the University of Salzburg. He works as an artist in video art and media production. He uses his algorithmically generated images in space installations, experimental films and live visualizations. Kohlberg’s reproductive visual language exists – in his own words – “in between playing with specific forms and aesthetics”. He has won several awards for his work.