DE POTENTIA DEI
Vstupenky

Režie / Directed by: Ondřej Vavrečka
Hudba / Music: Tomáš Vtípil
Zvuk / Sound: Jan Richtr
Kamera / Camera: Ondřej Vavrečka
Střih / Editing: Ondřej Vavrečka, Lucie Navrátilová, Jana Vlčková
Výroba / Producer: Ondřej Vavrečka
Země / Country: Česká republika / Czech Republic
Rok / Year: 2016
Délka / Duration: 66 min
Nosič / Medium: digitální projekce (výchozí materiál 16mm film) / digital screening (16mm film)
Jazyk / Language: česky, francouzsky, anglicky, rusky, polsky / Czech, French, English, Russian, Polish

Kazimír Malevič chtěl spálit všechno umění a z popelu udělat černé čtverce. Černý čtverec (ono „všechno“ umění) se zde však neobjevil náhodou. Jaký je jeho původ? Není čtverec vlastně kruhem, návratem „všeho“? A má se o důležitých věcech vůbec mluvit? Tu se počíná špionážní problém. Agenti říkají, že ne. Informatikové jsou pro totální otevřenost, blízkost, dispozici. Vzdálenost či blízkost? Film De Potentia Dei rozehrává tyto a další otázky. Celá cesta radikálně svobodného dokumentárního muzikálu je posunována písní. Film, který mluví o mně, o vás a o sobě samém, hledá pozici na zemi, v doteku s ní. Křísí Malevičovu nohu.

Casimir Malevich wanted to burn all art down to its ashes and make squares from them. e black square (the so-called art of “everything”) does not appear here by accident. What is its origin? Isn’t a square in fact a circle, the return of “everything”? And should we even talk about important issues? is is where the issue of spying comes up. Agents want to remain silent. IT experts are in favor of total honesty, proximity, accessibility. Distance or proximity? The film De Potentia Dei looks at these and other questions. e whole journey of the radically free documentary musical is being taken further with music. The film that speaks of me, you, and itself looks for its place on Earth, to be in touch with it. It resurrects Malevich’s foot.

Ondřej Vavrečka (1980)
Dokončil doktorát na FAMU, kde také působí jako odborný asistent. Je scenáristou, kameramanem, zvukařem a střihačem svých filmů, ke kterým někdy komponuje i hudbu. Jeho autorské filmy představují originální subjektivní pohled na svět – na jeho složitost, trapnost, bizarnost a krásu. Vavrečka točí své filmy výhradně na filmovou surovinu. Její surovost a syrovost podtrhuje charakter jeho filmů. Je též hudebníkem a umělcem, občasně publikuje odborné, esejisticky laděné experimentující texty. Vracívá se do Moskvy, kde studuje, přednáší a promítá.

He finished his Ph.D. at the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague (FAMU), where he has also worked as an assistant professor. He is a screenwriter, cinematographer, sound engineer and editor of his lms, to which he also composes music. His creative lms represent an original, subjective view of the world – its complexity, awkwardness, bizarreness and beauty. Vavrečka shoots his films on raw film material exclusively. The roughness and rawness of his work is underlined by the characters of his films. He is also a musician and artist, and occasionally publishes expert essayist and experimental texts. He sometimes returns to Moscow where he studies, lectures and screens his films.