FORMY UŽITKU
THE FORMS OF UTILITY
Vstupenky

Režie / Directed by: Franz Milec
Kamera / Camera: Andrej Mores
Výroba / Producer: FAMU
Země / Country: Česká republika / Czech Republic
Rok / Year: 2017
Délka / Duration: 9 min
Nosič / Medium: digitální projekce / digital screening
Jazyk / Language: slovensky s anglickými titulky / Slovak with English subtitles

Krajina tvořená náboženstvím, kapitálem a válkou. Film stírá hranici mezi pamětí a dějinami, aby se pokusil poukázat na jejich cykličnost. Vzhledem ke své profesní profilaci využívá autor synergie filmového jazyka a pokročilých digitálních technologií, jako jsou Google Maps.

A landscape shaped by religion, capital and war. The film blurs the line between memory and history, only to reveal its cyclicality. Due to his professional profile, the author uses the synergy of film language and advanced digital technologies, such as Google maps.

Franz Milec (1993)
Pracuje na pomezí filmu a datové vizualizace. Tvoří díla pro kinosály i galerie. Tematicky se věnuje městským periferiím, budoucnosti práce, podstatě lidskosti a technologickým zásahům do ní. V současnosti dokončuje bakalářské studium v Centru audiovizuálních studií, přičemž se zabývá možnostmi využití machine learningu a kognitivní vědy ve filmu.

He works in an area between film and data visualization. He creates for cinemas and galleries. In theme, he focuses on urban peripheries, the future of work, the essence of humanity and how technology intervenes with it. He is currently finishing a Bachelor’s degree program at the Center for Audiovisual Studies, whilst dealing with the possibilities of using machine learning and cognitive science in film.