PRAMÍTAČKA
Vstupenky

Autor / Autor: Jan Kulka
Země / Country: Česká republika / Czech Republic
Rok / Year: 2017
Délka / Duration: 50 min
Jazyk / Language: bez dialogů / no dialogues
Site specific filmová projekce / Site specific film projection

Pramítačka je speciální promítací aparát stvořený za účelem prakticky osahávat a prozkoumávat oblasti filmu (film jakožto umění artikulace světla v čase a prostoru), které byly doposud technicky (a snad i mentálně) nedostupné. Je schopná promítat veškeré klasické filmové formáty, ale současně také širokou škálu dalších materiálů – například obinadla, izolepu, krajky, bublinkovou fólii, pokladní pásky apod.

The “Pramítačka” (Forefather Projector) is a screening tool created for the purpose of getting hands-on experience in the areas of film (film as an art form articulating light in time and space) that have so far been technically (and perhaps even mentally) unavailable. It is capable of screening all classic film formats, but also a wide range of film material – for example bandages, scotch tape, lace, bubble foil, receipt rolls, etc.

Jan Kulka (1985)
Absolvent střihové skladby na FAMU. Je autorem pra-kinematografických aparátů, zařízení odkazujících na prapůvody a současný stav kinematografie. Po Kouzelné skříňce, kde rozvíjel a doslovně roztáčel vnímání abstraktního obrazu a světelného toku mj. i na základě experimentů Jana Evangelisty Purkyně (PAF 2011), tak přichází s několik let vyvíjeným aparátem záznamu i projekce pohyblivých obrazů, filmů. Pramítačka se stává autorovým manifestem samotné kinematografie, kdy standardizované, opomenuté či slepé vývojové linie jsou znovu artikulovány skrze jeden stroj.

Is a graduate of Editing at the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague (FAMU). He is the author of cinematographic apparatus, devices referring to the origins and current state of cinematography. After the Magic Enclosure (Kouzelná skříňka), in which he developed and literally twisted the perception of the abstract image and ow of light, among other things, based on the experiments of Jan Evangelista Purkyně (PAF 2011), he created work comprising of several years of recording and projection of moving images and films. Pramítačka (Forefather Projector) becomes the author’s manifestation of cinematography itself, where standardized, omitted or blind development lines are re-articulated through one machine.