ROZŠTĚPENÝ EPISTEMOLOG
SHATTERED EPISTEMOLOGIST
Vstupenky

Režie / Directed by: Jiří Žák
Hudba / Music: Kryštof Pešek
Kamera / Camera: Michal Blecha
Výroba / Producer: Jiří Žák
Obsazení / Cast: Meïmouna Cof
Země / Country: Česká republika / Czech Republic
Rok / Year: 2017
Délka / Duration: 18 min
Nosič / Medium: digitální projekce / digital screening
Jazyk / Language: anglicky s českými titulky / English with Czech subtitles

Film Rozštěpený epistemolog se zabývá významem „pravdy“, respektive „post-pravdy“, v současném informačním smogu a mediální manipulaci. Fenomén „post-pravdy“ je tématem velmi aktuální celosvětové diskuze; výskyt tohoto pojmu se během posledního roku zvýšil o více než dva tisíce procent a vysloužil mu podlle Oxfordského slovníku titul slova roku 2016. Film vznikl v průběhu autorova několikaměsíčního pobytu v Berlíně a vrcholí v něm dvouleté období jeho video-esejistické práce. Je postaven na spolupráci s charismatickou berlínskou tanečnicí s beninskými kořeny Meïmounou Coffi, která na základě Žákova scénáře vytvořila improvizovanou choreogra i vycházející mimo jiné z gest, která se používají pro ovládání digitálních zařízení. Koláž taneční performance a abstraktních roztřesených záběrů se zde stává vizuálně-poetickou metaforou, doplněnou o subjektivní verbální komentář, zasazující fikční situaci do reálného kontextu.

The film Shattered Epistemologist deals with the meaning of “truth”, in fact, “post-truth” in the age of information overload and media manipulation. The phenomenon of “post-truth” is currently the theme of a global, heated discussion; the term has been used over 2000 times more o en in the last year and has earned the title of word of the year in 2016 in the Oxford Dictionary. The film was made during the author’s several month long stay in Berlin and is a culmination of a two year period of his video essay work. It is built on cooperation with the charismatic Berlin dancer with roots in Benin, Meïmounou Coffi, who created an improvised choreography, using gestures that are used to control digital equipment, based on Žák’s script. The dance performance collage and abstract, shaky shots become a visual poetic metaphor, complemented by a subjective verbal commentary that places a fictional situation into real-life context.

Jiří Žák (1989)
Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Tomáše Vaňka. Absolvoval stáže v Ateliéru sochařství Dominika Langa a Edith Jeřábkové na UMPRUM, v Šalounově ateliéru pod vedením Ruth Noack a na Univerzitě umění a designu v Karlsruhe v ateliérech Isaaca Juliena a Vadima Fishkina. V roce 2015 se stal laureátem ceny EXIT, která se zaměřuje na studenty vysokých uměleckých škol z České a Slovenské republiky. V témže roce působil v kolektivu galerie 207 na UMPRUM. Je členem Ateliéru bez vedoucího. Ve své tvorbě se zabývá video-esejistickým přístupem a kritickou reflexí historických událostí i současnosti. Základem jeho prací je vždy politikum zprostředkované imaginativní imerzivní formou.

He studied at the Academy of fine arts in Prague in the studio of Tomáš Vaněk. He had an internship at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague in the sculptural studio of Dominik Lang and Edith Jeřábková, at the Šaloun studio of visiting professor (Ruth Noack) and at the University of art and design in Karlsruhe in the studios of Isaac Julien and Vadim Fishkin. In 2015, he received the EXIT Award. In the same year, he was part of the team gallery 207 at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. He is a member of the Studio Without a Master. In his work, he deals with critical reflection of historical events and the contemporary world using a video essay approach. The core of his interest has always been the political, mediated in an imaginative, immersive form.