NA PRAŽSKÉM HRADĚ
AT PRAGUE CASTLE
Vstupenky

Režie / Directed by: Alexander Hackenschmied
Hudba / Music: František Bartoš
Kamera / Camera: Alexander Hackenschmied
Zvuk / Sound: Josef Zora
Střih / Editing: Alexander Hackenschmied
Produkce / Production: Ladislav Kolda
Výroba / Producer: Elektajournal
Země / Country: Československo / Czechoslovakia
Rok / Year: 1932
Délka / Duration: 12 min
Nosič / Medium: 35 mm
Stav kopie / Copy quality: 3
Jazyk / Language: bez dialogů / no dialogues

V roce 1932 si Alexander Hackenschmied koupil za honoráře ze své účasti na celovečerních fimech (mj. Ze soboty na neděli) novou kameru Bell-Howell a rozhodl se realizovat první zvukový film, s cílem propojit více kulturních fenoménů a experimentovat na poli komunikace mezi obrazem a zvukem. Hudební skladba současníka Františka Bartoše je doprovázena filmovými obrazy Pražského hradu, natočenými v duchu kompozic avantgardní fotografie. Hackenschmied vyhledává nové, rovné, funkcionalismem inspirované linie architekta Josipa Plečnika a zdůrazňuje je kontrasty světla a stínu. Statické záběry odhalují soustředěnému divákovi nečekané obrazové, rytmické a obrazově-zvukové kontexty.

In 1932, Alexander Hackenschmied bought a new Bell-Howell camera for his fees rendered from his participation in feature films (among others, From Saturday to Sunday) and decided to make the first sound film in order to connect more cultural phenomena, and experiment in the field bordering on visual communication and sound. The musical composition of his contemporary, František Bartoš, is accompanied by film pictures of the Prague Castle, made in the spirit of avant-garde photography. Hackenschmied seeks new, straightforward, functionalist-inspired lines by architect Josip Plečnik and emphasizes them using contrasts of the world and the shadow. Static shots reveal unexpected imagery, rhythm and picture-sound contexts to the audience.

Alexander Hackenschmied
Zřejmě nejdůležitější postava české fimové avantgardy. Narodil se v roce 1907 v Linci a zemřel v roce 2004 v New Yorku. Již během studií fotografoval, publikoval články o fotogrfiii a filmu a organizoval několik Týdnů avantgardního filmu a výstavy avantgardních fotografií. Vedle svých autorských projektů Bezúčelná procházka a Na Pražském hradě spolupracoval s dalšími tvůrci, mj. Otakarem Vávrou, Karlem Plickou nebo Gustavem Machatým. Od roku 1935 působil u firmy Baťa ve Zlíně, kde měl možnost natočit cestopisy Chudí lidé, Řeka života a smrti a Vzpomínka na ráj. Po spolupráci na protinacistických filmech Crisis a Lights Out in Europe odešel do USA, kde ve 40. letech s Mayou Deren natočil kultovní Meshes of the Afternoon nebo oblíbený The Privat Life of a Cat. Pracoval jako režisér pro OSN, v 60. letech spolupracoval s Francisem Thompsonem, s nímž získal Oscara za lm To Be Alive (1963) a společně experimentovali s formátem IMAX a projekcí na více pláten.

Presumably the most important persona of Czech film avant-garde. He was born in Linz in 1970 and passed away in New York in 2004. During his studies, he already took photos, published articles on photography and film, and organized several Weeks of Avant-garde Film and exhibitions of avant-garde photos. Besides his own projects, such as Aimless Walk and In the Prague Castle, he cooperated with many other authors, i.e. Otakar Vávra, Karel Plicka or Gustav Machatý. In 1935, he started working in the marketing department at Baťa in Zlín, where, along with advertising spots, he also had the opportunity to make the travelogues Chudí lidé (Poor People), Řeka života a smrti (River of Life and Death) and Vzpomínka na ráj (A Memory of Eden). After cooperating on Herbert Kline’s anti-fascist film Crisis and Lights Out in Europe, he left to the USA where, together with Maya Deren, he made the cult Meshes of the Afternoon or the popular The Private Life of a Cat. Ever since the fifties, he worked as a director for OSN. Fruitful collaboration with Francis Thompson, with whom he won an Oscar for To Be Alive (1963), started in the sixties and together they experimented with the IMAX format and multiscreen films.