ZE SOBOTY NA NEDĚLI
FROM SATURDAY TO SUNDAY

Vstupenky

Režie / Directed by: Gustav Machatý
Scénář / Screenplay: Vítězslav Nezval, Gustav Machatý
Hudba / Music: Jaroslav Ježek, Bedřich Smetana
Kamera / Camera: Václav Vích
Architekti / Set design: Alexander Hackenschmied
Produkce / Production: František Horký
Výroba / Producer: AB
Obsazení / Cast: Václav Vích Alexander Hackenschmied František Horký AB L. H. Struna, Magda Maděrová, Jiřina Šejbalová,
Karel Jičínský, R. A. Dvorský, F. X. Mlejnek aj.
Země / Country: Československo / Czechoslovakia
Rok / Year: 1931
Délka / Duration: 72 min
Nosič / Medium: DCP
Jazyk / Language: české mezititulky / Czech intertitles
Digitálně restaurovaná verze z roku 2017 / Digitally restored version of 2017

I když bývá tento film v Machatého tvorbě zmiňován méně často než jeho slavnější erotická dramata Erotikon a Extase, dosahuje srovnatelných, ne-li vyšších kvalit. Od známějších titulů se snímek odlišuje civilní, realistickou, sociálně citlivou formou ve stylu německých uličních filmů nebo nové věcnosti, jež ozvláštňuje poetický pohled, použité avantgardní postupy i hra se symboly, asociacemi i náznaky. Dokládá, že už brzy po nástupu zvuku bylo možné pracovat se zvukovou, hudební i ruchovou složkou velmi svobodně a využít například sladění rytmu obrazové a hudební složky nebo naopak kontrapunkt zvuku k obrazu.

V rámci uvedení filmu se odehraje slavnostní křest DVD filmu Ze soboty na neděli, které vydává Národní filmový archiv

Though this lm tends to be mentioned less often than the more famous erotic dramas Eroticon a Extasy, it is of comparable, if not better quality. The movie differentiates itself from the other work Machatý had done with a civil, realistic, socially sensitive form in the style of German street films or new materialism, with a poetic point of view that makes it special, many avant-garde approaches and a play with symbols, associations and hints. It proves that very early after the appearance of sound, it was possible to work with sound, music and sound distortion techniques very freely and use, for example, harmonization of rhythm of images and music or, on the other hand, the contrast of sound and image.

At the occasion of this special film screening, there will be a launch of the DVD of From Saturday to Sunday, which was released by the National Film Archive. 

Gustav Machatý
Narodil se jako Augustín Otokar Jan Machatý v roce 1901 v Praze do rodiny bohatého obchodníka a zmřel v roce 1963 v Mnichově. Začínal jako pomocník promítače a klavírista v kině. V osmnácti letech založil produkční společnost Geem-Film (později Gem-Film). Po několika krátkých filmech odjel v roce 1920 na dva roky do Hollywoodu, kde v různých profesích působil především u společnosti Universal. Po návratu z USA se prosadil jako režisér hraných dramat – Kreutzerova sonáta, Erotikon, světově proslulá Extase nebo modernistický snímek Ze soboty na neděli. Režijní styl těchto filmů byl v českém prostředí ojedinělý důrazem na formální vytříbenost a mezinárodní kontext. V roce 1936 odešel na pozvání společnosti MGM do USA, kde vedle několika málo hraných filmů natáčel dokumenty pro Úřad válečných informací. Na začátku 50. let se vrátil do Evropy a usadil se v Mnichově. Zde vedle ojedinělých filmových příležitostí vyučoval na filmové škole, psal a režíroval v rozhlase a divadle.

He was born Augustín Otokar Jan Machatý in 1901 in Prague to a wealthy merchant family and passed away in 1963 in Munich. He began as a screenwriter and pianist in a cinema. At the age of 18, he founded the production company Geem-Film (later Gem-Film). After having made several short films in 1920, he left to Hollywood for two years, where he had various jobs, mainly at Universal. After returning from the United States, he endeavored to act as a director of feature films, Kreutzer’s Sonatas, Eroticon, the world-famous Extasy, or the modernist From Saturday to Sunday. The directing style of these films was unique in the Czech environment with its emphasis on formal sophistication and international context. In 1936, he was invited by MGM and left to the USA, where, besides a few short films, he filmed documents for the Office of War Information. In the early 1950’s, he returned to Europe and settled in Munich. There, in addition to a few rare film opportunities, he taught at film school, and wrote and directed for the radio and theater.